Emoji Version 4.0

Ngày phát hành: Ngày 22 tháng 11 năm 2016

Số lượng biểu tượng cảm xúc mới: 603

New emojis in v.4.0

Platforms:

Các phiên bản Emoji: