Emoji Version 3.0

Ngày phát hành: Ngày 03 tháng 6 năm 2016

Số lượng biểu tượng cảm xúc mới: 169

New emojis in v.3.0

Platforms:

Các phiên bản Emoji: