Emoji Version 14.0

Ngày phát hành: Ngày 14 tháng 9 năm 2021

Số lượng biểu tượng cảm xúc mới: 112

New emojis in v.14.0

Platforms:

Các phiên bản Emoji: