Emoji Version 2.0

Ngày phát hành: Ngày 12 tháng 11 năm 2015

Số lượng biểu tượng cảm xúc mới: 375

New emojis in v.2.0

Platforms:

Các phiên bản Emoji: