Emoji Version 1.0

Ngày phát hành: Ngày 09 tháng 6 năm 2015

Số lượng biểu tượng cảm xúc mới: 1270

New emojis in v.1.0

Platforms:

Các phiên bản Emoji: