Emoji Version 13.0

Ngày phát hành: Ngày 10 tháng 3 năm 2020

Số lượng biểu tượng cảm xúc mới: 117

New emojis in v.13.0

Platforms:

Các phiên bản Emoji: