🤱 Ngày của Mẹ

Chúng tôi đã chuẩn bị danh sách biểu tượng cảm xúc Ngày của mẹ này cho bạn dựa trên phân tích hơn 25 000 tweet vào năm 2020 và 2021 liên quan đến lễ kỷ niệm Ngày của mẹ.

Chúng tôi cũng đã thực hiện đám mây biểu tượng cảm xúc Ngày của mẹ này để đại diện cho tỷ lệ sử dụng tương đối của 100 biểu tượng cảm xúc hàng đầu từ phân tích đó: Mother’s Day emoji cloud

Platforms:

Các phiên bản Emoji: