Emoji Version 11.0

Ngày phát hành: Ngày 21 tháng 5 năm 2018

Số lượng biểu tượng cảm xúc mới: 161

New emojis in v.11.0

Platforms:

Các phiên bản Emoji: