Emoji Version 12.1

Ngày phát hành: Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Số lượng biểu tượng cảm xúc mới: 168

New emojis in v.12.1

Platforms:

Các phiên bản Emoji: