Emoji Version 5.0

Ngày phát hành: Ngày 20 tháng 6 năm 2017

Số lượng biểu tượng cảm xúc mới: 239

New emojis in v.5.0

Platforms:

Các phiên bản Emoji: