Emojigraph

Phiên bản biểu tượng cảm xúc cho một số biểu tượng cảm xúc. Biểu tượng cảm xúc đầu tiên được vẽ là biểu tượng cảm xúc Nerd Face cũng được sử dụng làm biểu trưng của Emojigraph.org.

Số lượng biểu tượng cảm xúc: 1

Biểu tượng cảm xúc từ Emojigraph 0.1 được hiển thị bên dưới.

Platforms:

Các phiên bản Emoji: