Emoji Version 12.0

Ngày phát hành: Ngày 05 tháng 3 năm 2019

Số lượng biểu tượng cảm xúc mới: 230

New emojis in v.12.0

Platforms:

Các phiên bản Emoji: